TV SERIES
標準汎用型

汎用型系列

 • 適合VGA等級感測器
 • 機種包括W.D. 40mm, 65mm, 71mm, 110mm
 • 倍率含蓋 0.47x, 0.5x, 0.72x, 0.8x, 1x, 2x, 4x, 6x, 8x
 • 標準(非內同軸)和內同軸機種共42款
 • 內同軸機種擁有高度照明均一性的實現
 • 低畸變光學設計
 • 經濟汎用型
 • C像機接口

超長工作距離系列

 • 適合VGA等級感測器
 • 機種包含W.D. 150mm, 220mm, 290mm, 400mm, 800mm
 • 倍率選項: 0.5x, 1x, 2x, 3x
 • 標準(非內同軸)和內同軸機種共30款
 • 內同軸機種擁有高度照明均一性的實現
 • 低畸變光學設計
 • 經濟汎用型
 • C像機接口

有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫

規格

型號 光學
倍率
解析度 有效
F值
N.A. 景深 失真 O/I W.D. 重量 適合
傳感器
尺寸
最小
錯亂圓
40μm
Optart
計算公式
光學 TV
(X) (μm)     (mm) (mm) (%) (%) (mm) (mm) (g) (inch)
非內同軸 TV-1EM 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 -0.16 -0.09 119.63 40.6 35 1/2
非內同軸 TV-2EM 2 6.7 20.0 0.05 0.40 0.31 0.33 0.10 120.93 40.4 25 1/2
非內同軸 TV-4EM 4 4.8 28.6 0.07 0.14 0.13 0.65 0.21 120.53 40 25 1/2
非內同軸 TV-08M-65 0.8 12.7 15.1 0.027 1.89 1.33 0.11 0.04 178.98 65.15 40 1/2
非內同軸 TV-1M-65 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 -0.01 -0.01 179.02 65 40 2/3
非內同軸 TV-2M-65 2 6.0 17.9 0.056 0.36 0.27 0.56 0.18 150.03 65 32 1/2
非內同軸 TV-4M-65 4 4.7 27.8 0.072 0.14 0.12 0.68 0.22 150.03 65 34 1/2
非內同軸 TV-6M-65 6 4.7 41.7 0.072 0.09 0.10 0.43 0.14 162.53 65 38 1/2
非內同軸 TV-8M-65 8 4.7 55.6 0.072 0.07 0.09 0.24 0.08 178.23 64.7 40 1/2
非內同軸 TV-04M 0.47 13.4 9.4 0.025 3.40 2.14 0.02 0.01 180.13 78.4 55 1/2
非內同軸 TV-05S2 0.5 13.4 10.0 0.025 3.20 2.04 0.03 0.01 172.03 71 55 1/2
非內同軸 TV-05M 0.55 13.4 11.0 0.025 2.90 1.89 -0.05 -0.02 173.19 71 50 1/3
非內同軸 TV-07M 0.72 13.4 14.4 0.025 2.22 1.55 -0.01 0.00 184.41 71 50 1/2
非內同軸 TV-1M 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.00 0.00 204.93 71 55 2/3
非內同軸 TV-2M 2 8.8 26.3 0.038 0.53 0.45 0.34 0.10 185.53 71 50 2/3
非內同軸 TV-4M 4 5.3 31.7 0.063 0.16 0.15 0.82 0.26 188.63 71.1 50 2/3
非內同軸 TV-6M 6 5.3 47.6 0.063 0.11 0.12 0.90 0.29 196.53 71.1 50 2/3
非內同軸 TV-05M-110 0.5 15.3 11.4 0.022 3.64 2.39 0.01 0.00 216.77 110 60 1/2
非內同軸 TV-1M-110 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.06 0.02 252.99 110 55 2/3
非內同軸 TV-2M-110 2 8.4 25.0 0.04 0.50 0.42 1.52 0.49 212.8 110 50 2/3
非內同軸 TV-4M-110 4 6.7 40.0 0.05 0.20 0.21 1.03 0.33 220.04 110 45 2/3
非內同軸 TV-5M-110 5 6.7 50.0 0.050 0.16 0.19 0.69 0.22 229.43 109.5 54 2/3
非內同軸 TV-6M-110 6 6.7 60.0 0.05 0.13 0.18 0.48 0.16 239.61 110 56 2/3
非內同軸 TV-05M-150 0.5 22.4 16.7 0.015 5.33 3.89 0.24 0.08 269.53 156 78 1/2
非內同軸 TV-1M-150 1 11.2 16.7 0.03 1.33 0.97 0.24 0.08 329.13 156 91 1/2
非內同軸 TV-2M-150 2 8.4 25.0 0.04 0.50 0.42 0.99 0.32 338 156 106 1/2
非內同軸 TV-3M-150 3 8.4 37.5 0.04 0.33 0.34 1.13 0.37 341.91 156 106 1/2
非內同軸 TV-1M-220 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.09 0.03 447.73 218.2 165 1/2
非內同軸 TV-2M-220 2 11.2 33.3 0.03 0.67 0.64 0.92 0.29 456.6 218.2 177 1/2
非內同軸 TV-3M-220 3 9.6 42.9 0.035 0.38 0.41 1.10 0.36 460.51 218.2 181 1/2
非內同軸 TV-1M-290 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.14 0.04 506.83 290.7 156 1/2
非內同軸 TV-2M-290 2 11.2 33.3 0.03 0.67 0.64 0.95 0.30 515.7 290.7 168 1/2
非內同軸 TV-3M-290 3 9.6 42.9 0.035 0.38 0.41 1.11 0.36 519.61 290.7 172 1/2
非內同軸 TV-05M-400 0.5 18.6 13.9 0.018 4.44 3.07 0.44 0.13 562.14 400 131 1/2
非內同軸 TV-1M-400 1 16.8 25.0 0.02 2.00 1.69 0.31 0.10 579.28 400 150 1/1.8
非內同軸 TV-2M-400 2 11.2 33.3 0.03 0.67 0.64 0.06 0.01 590.69 400 162 1/1.8
非內同軸 TV-05M-800 0.5 22.4 16.7 0.015 5.33 3.89 0.03 -0.01 1092.32 800 432 1/1.8
非內同軸 TV-1M-800 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.09 0.02 1109.46 800 448 1/1.8
內同軸 TV-1EL 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 -0.16 -0.09 119.83 40.6 50 1/2
內同軸 TV-2EL 2 6.7 20.0 0.05 0.40 0.31 0.33 0.10 121.13 40.4 40 1/2
內同軸 TV-4EL 4 4.8 28.6 0.07 0.14 0.13 0.65 0.21 120.73 40 40 1/2
內同軸 TV-08F-65 0.8 12.7 15.1 0.027 1.89 1.33 0.11 0.04 178.98 65.15 62 1/2
內同軸 TV-1F-65 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 -0.01 -0.01 179.02 65 62 2/3
內同軸 TV-2F-65 2 6.0 17.9 0.056 0.36 0.27 0.56 0.18 150.03 65 36 1/2
內同軸 TV-4F-65 4 4.7 27.8 0.072 0.14 0.12 0.68 0.22 150.03 65 40 1/2
內同軸 TV-6F-65 6 4.7 41.7 0.072 0.09 0.10 0.43 0.14 162.53 65 43 1/2
內同軸 TV-8F-65 8 4.7 55.6 0.072 0.07 0.09 0.24 0.08 178.23 64.7 47 1/2
內同軸 TV-04F 0.47 13.4 9.4 0.025 3.40 2.14 0.02 0.01 180.13 78.4 65 1/2
內同軸 TV-05L2 0.5 13.4 10.0 0.025 3.20 2.04 0.03 0.01 172.03 71 65 1/2
內同軸 TV-05F 0.55 13.4 11.0 0.025 2.90 1.89 -0.05 -0.02 173.19 71 60 1/3
內同軸 TV-07F 0.72 13.4 14.4 0.025 2.22 1.55 -0.01 0.00 184.41 71 60 1/2
內同軸 TV-1F 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.00 0.00 204.93 71 65 2/3
內同軸 TV-2F 2 8.8 26.3 0.038 0.53 0.45 0.34 0.10 185.53 71 60 2/3
內同軸 TV-4F 4 5.3 31.7 0.063 0.16 0.15 0.82 0.26 188.63 71 60 2/3
內同軸 TV-6F 6 5.3 47.6 0.063 0.11 0.12 0.90 0.29 196.53 71.1 65 2/3
內同軸 TV-05F-110 0.5 15.3 11.4 0.022 3.64 2.39 0.01 0.00 216.77 110 85 1/2
內同軸 TV-1F-110 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.06 0.02 252.99 110 78 2/3
內同軸 TV-2F-110 2 8.4 25.0 0.04 0.50 0.42 1.50 0.49 215.19 110 55 2/3
內同軸 TV-4F-110 4 6.7 40.0 0.05 0.20 0.21 1.02 0.33 222.43 110 60 2/3
內同軸 TV-5F-110 5 6.7 50.0 0.05 0.16 0.19 0.69 0.22 231.82 109.5 63 2/3
內同軸 TV-6F-110 6 6.7 60.0 0.05 0.13 0.18 0.48 0.15 242 110 65 2/3
內同軸 TV-05F-150 0.5 22.4 16.7 0.015 5.33 3.89 0.24 0.08 269.53 156 82 1/2
內同軸 TV-05F-150P 0.492 22.9 16.8 0.015 5.55 4.05 0.24 0.08 272.78 156.25 106 1/2
內同軸 TV-1F-150 1 11.2 16.7 0.03 1.33 0.97 0.23 0.07 332.53 156 110 1/2
內同軸 TV-2F-150 2 8.4 25.0 0.04 0.50 0.42 0.98 0.32 341.4 156 125 1/2
內同軸 TV-3F-150 3 8.4 37.5 0.04 0.33 0.34 1.13 0.37 345.31 156 125 1/2
內同軸 TV-1F-220 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.08 0.03 452.73 218.2 194 1/2
內同軸 TV-2F-220 2 11.2 33.3 0.03 0.67 0.64 0.92 0.29 461.6 218.2 206 1/2
內同軸 TV-3F-220 3 9.6 42.9 0.035 0.38 0.41 1.10 0.35 465.51 218.2 210 1/2
內同軸 TV-1F-290 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.13 0.04 511.83 290.7 186 1/2
內同軸 TV-2F-290 2 11.2 33.3 0.03 0.67 0.64 0.94 0.30 520.7 290.7 198 1/2
內同軸 TV-3F-290 3 9.6 42.9 0.035 0.38 0.41 1.11 0.36 524.61 290.7 202 1/2
內同軸 TV-05F-400 0.5 18.6 13.9 0.018 4.44 3.07 0.41 0.12 567.25 400 155 1/2
內同軸 TV-1F-400 1 16.8 25.0 0.02 2.00 1.69 0.29 0.09 584.39 400 172 1/1.8
內同軸 TV-2F-400 2 11.2 33.3 0.03 0.67 0.64 0.06 0.01 595.8 400 185 1/1.8
內同軸 TV-05F-800 0.5 22.4 16.7 0.015 5.33 3.89 0.02 -0.01 1097.32 800 459 1/1.8
內同軸 TV-1F-800 1 13.4 20.0 0.025 1.60 1.24 0.08 0.02 1114.17 800 475 1/1.8
非內同軸 TV-3M-65 3 6.0 26.8 0.056 0.24 0.21 1.11 0.36 141.58 65.75 1/2
非內同軸 TV-5M-65 5 4.6 34.7 0.072 0.11 0.11 0.45 0.15 158.76 64.53 1/2
內同軸 TV-3F-65 3 6.0 26.8 0.056 0.24 0.21 1.11 0.36 141.58 65.75 1/2
內同軸 TV-5F-65 5 4.6 34.7 0.072 0.11 0.11 0.45 0.15 158.76 64.53 1/2
 • ※使用畫素尺寸10μm,單一波長550nm來做計算
 • ※機構最大外徑不包含內同軸部分

下載

型號 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-1EM PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-2EM PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-4EM PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-08M-65 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-1M-65 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-2M-65 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-4M-65 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-6M-65 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-8M-65 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-04M PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-05S2 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-05M PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-07M PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-1M PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-2M PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-4M PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-6M PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-05M-110 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-1M-110 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-2M-110 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-4M-110 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-5M-110 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-6M-110 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-05M-150 PDF DXF IGS STEP
非內同軸 TV-1M-150 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-2M-150 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-3M-150 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-1M-220 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-2M-220 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-3M-220 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-1M-290 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-2M-290 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-3M-290 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-05M-400 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-1M-400 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-2M-400 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-05M-800 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-1M-800 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-1EL PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-2EL PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-4EL PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-08F-65 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-1F-65 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-2F-65 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-4F-65 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-6F-65 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-8F-65 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-04F PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-05L2 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-05F PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-07F PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-1F PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-2F PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-4F PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-6F PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-05F-110 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-1F-110 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-2F-110 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-4F-110 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-5F-110 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-6F-110 PDF DXF IGS STEP
內同軸 TV-05F-150 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-05F-150P PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-1F-150 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-2F-150 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-3F-150 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-1F-220 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-2F-220 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-3F-220 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-1F-290 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-2F-290 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-3F-290 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-05F-400 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-1F-400 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-2F-400 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-05F-800 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-1F-800 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-3M-65 PDF DXF IGSSTEP
非內同軸 TV-5M-65 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-3F-65 PDF DXF IGSSTEP
內同軸 TV-5F-65 PDF DXF IGSSTEP