FJ SERIES
40萬畫素感測器對應魚眼鏡頭 180°/185°超廣角視野

180°/185°魚眼鏡頭 利用魚眼特殊廣角光學設計可做全方位視野取像.

經單一感測器取像後做3D軟體後製全景影像展開處理, 可多方位應用於工廠自動化, 環境安全監測, 防恐對策, 醫療設施等的監控.

其他應用

  • 各式安控
  • 醫療看護監控
  • 汽車後視
  • 氣管內面檢查
  • 各種容器內面檢查

光學設計原理

本公司魚眼鏡頭的設計是根據等距離射影概念來做設計(θ透鏡).
等距離射影 y'=fθ(y':影像高 f:焦點距離 θ:半畫角)

有關採購相關事宜, 請撥打 +81-3-5628-5116 或者 填入相關表格與我們聯繫

規格

型號 焦點 F值 重量 適合
感測器
尺寸
(mm)   (g) (inch)
FJI01 1.5 1.8 30 1/2
FJI01-Ⅱ 1.5 1.8 55 1/2
FJI01-Ⅲ 1.178 1.8 94 1/3
FJI05-Ⅱ 1.43 1.8 60 1/2

下載

型號 PDF DXF IGS STEP
FJI01 PDF DXFIGSSTEP
FJI01-Ⅱ PDF DXFIGSSTEP
FJI01-Ⅲ PDF DXFIGSSTEP
FJI05-Ⅱ PDF DXFIGSSTEP

感測器畫角

型號 畫角 1/2″感測器 1/3″感測器 1/4″感測器 1/5″感測器
(全視角) (全視角) (全視角) (全視角)
FJ06-2K 垂直 185 138.8 104.1 83.3
水平 185 185 138.8 111
對角線 185 185 173.5 138.9
FJI01
FJI01-Ⅱ
垂直 180 133 100 79.5
水平 180 180 133 106
對角線 180 180 166 132.5
FJI01
FJI01-Ⅱ
垂直 180 133 100 79.5
水平 180 180 133 106
對角線 180 180 166 132.5
FJI01-Ⅲ 垂直 180 131 105
水平 180 180 146.2
對角線 180 180 180